Schoolbooks Webinars

Schoolbooks Grant Procurement Guidance for Post-Primary Schools 2024/25

 

Further to the Department’s communication on Thursday last,  2nd May 2024.

A number of schools have now published Call for Tender documentation on the eTenders platform and will require support for the next step in their procurement journey.

The Schools Procurement Unit will hold live webinars for schools that will address the following critical elements of the procurement process –

  • Guidance on the unlocking and downloading of tender submissions.
  • Step by step guidance on undertaking and completing a tender  evaluation.
  • Drafting and issuing successful and unsuccessful result letters to tenderers.

The key school personnel, who are involved in the process, are invited and to join a live webinar that will cover the above steps in the procurement process. The details for the webinar are:

Friday 10 May at 9.30 – Join the meeting now (Meeting ID: 317 977 788 002 Passcode: X7QRyi)

Monday 13 May at 14.00 – Join the meeting now (Meeting ID: 399 935 062 450 Passcode: bkTDag)

Wednesday 15 May at 11.30 – Join the meeting now (Meeting ID: 315 772 946 333 Passcode: dxMHWe)

Each of the 3 webinars will have identical content. Schools may wish for more than one person to attend.

Following the webinars, the webinar content and  questions and answers will be published as a further resource for schools.

The Department wishes to remind schools if any school needs some extra guidance and support in relation to the scheme, there is a dedicated Department email address and a helpline number –

Email : JCschoolbooks@education.gov.ie

Helpline phone number: 01 889 2089 (available 9:30-16:00 Monday-Friday)

 

 

Treoir um Sholáthar Deontas Leabhar Scoile d’Iar-bhunscoileanna 2024/25

 

Sa bhreis ar chumarsáid na Roinne an Déardaoin seo caite, 2 Bealtaine 2024.

Tá roinnt scoileanna anois tar éis doiciméadú Glao ar Thairiscintí a fhoilsiú ar ardán eTenders agus beidh tacaíocht de dhíth orthu don chéad chéim eile dá dturas soláthair.

Beidh seimineáir ghréasáin beo á reáchtáil do scoileanna ag an Aonad um Sholáthar Scoileanna ina dtabharfar aghaidh ar na gnéithe criticiúla seo den phróiseas soláthair –

(i)            Treoir maidir le haighneachtaí tairisceana a dhíghlasáil agus a íoslódáil.

(ii)           Treoir céim ar chéim maidir le meastóireacht ar thairiscintí a dhéanamh agus a chur i gcrích.

(iii)          Litreacha torthaí chuig tairgeoirí ar éirigh leo agus nár éirigh a dhréachtú agus a eisiúint.

Tugtar cuireadh do phríomhphearsanra na scoile, a bhfuil baint acu leis an bpróiseas, páirt a ghlacadh i seimineár gréasáin beo a chlúdóidh na céimeanna thuasluaite sa phróiseas soláthair. Is iad na sonraí don seimineár gréasáin ná:

Dé hAoine 10 Bealtaine ag 9.30 – Join the meeting now (Meeting ID: 317 977 788 002 Passcode: X7QRyi)

Dé Luain 13 Bealtaine ag 14.00 – Join the meeting now (Meeting ID: 399 935 062 450 Passcode: bkTDag)

Dé Céadaoin 15 Bealtaine ag 11.30 – Join the meeting now (Meeting ID: 315 772 946 333 Passcode: dxMHWe)

Beidh an t-ábhar céanna go díreach i ngach ceann de na 3 sheimineár gréasáin. B’fhéidir gur mhaith le scoileanna go bhfreastalódh níos mó ná duine amháin.

Nuair a bhíonn na seimineáir ghréasáin thart, foilseofar ábhar an tseimineáir agus na ceisteanna agus na freagraí mar acmhainn bhreise do scoileanna.

Is mian leis an Roinn a mheabhrú do scoileanna má tá treoir agus tacaíocht bhreise de dhíth ar aon scoil maidir leis an scéim, go bhfuil seoladh ríomhphoist tiomnaithe Roinne agus uimhir líne chabhrach ar fáil –

Ríomhphost: JCschoolbooks@education.gov.ie

Uimhir ghutháin na líne chabhrach: 01 889 2089 (ar fáil 9:30-16:00 Luan-Aoine)